BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Opinion Review
Review
Minireviews
Case Control Study
Retrospective Study
Observational Study
Wen-Ting Lu, Pei-Hua Hu, Na Li, Lan Wang, Ran Wang, Zeng Wang, Mei Song, Tian-Yu Zhao, Shi-Jie Guo, Fan-Fan Huang, Bu-Fan Liu, Ruo-Jia Ren, Li Yang, Quan Lin, Yue-Hang Xu, Na Jin, Huan Chen, Yuan-Yuan Gao, Zhi-Feng Wu, Guang-Yu Shi, Da-Peng Liu, Zhong-Qi Pan, Chun-Chao Du, Cui-Xia An, Xue-Yi Wang 
World J Psychiatry 13(5):215-225. Published online May 19, 2023. doi: 10.5498/wjp.v13.i5.215
Hong Guo, Yi-Ran Ge, Yan-Bin Dong, Xiao-Chuan Zhao, Guan-Li Su, Jin-Cheng Wang 
World J Psychiatry 13(5):226-233. Published online May 19, 2023. doi: 10.5498/wjp.v13.i5.226
Systematic Reviews