BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Basic Study
Retrospective Cohort Study
Zhao Zhai, Zi-Yu Zhu, Xi-Liang Cong, Bang-Ling Han, Jia-Liang Gao, Xin Yin, Yu Zhang, Sheng-Han Lou, Tian-Yi Fang, Yi-Min Wang, Chun-Feng Li, Xue-Feng Yu, Yan Ma, Ying-Wei Xue 
World J Gastrointest Oncol 12(10):1119-1132. Published online Oct 15, 2020. doi: 10.4251/wjgo.v12.i10.1119
Retrospective Study
Observational Study
Case Report