BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Observation
Makoto Nishimura, Osamu Togawa, Miho Matsukawa, Takashi Shono, Yasutoshi Ochiai, Masamitsu Nakao, Keiko Ishikawa, Shin Arai, Hiroto Kita 
World J Gastrointest Endosc 4(7):301-305. Published online Jul 16, 2012. doi: 10.4253/wjge.v4.i7.301
Guidelines For Clinical Practice
Review
Joaquin Poza Cordon, Consuelo Froilan Torres, Aurora Burgos García, Francisco Gea Rodriguez, Jose Manuel Suárez de Parga 
Clinical manifestations and management 4(7):312-322. Published online Jul 16, 2012. doi: 10.4253/wjge.v4.i7.312
Brief Article
Haruka Fujinami, Takahiko Kudo, Ayumu Hosokawsa, Kohei Ogawa, Takako Miyazaki, Jun Nishikawa, Shinya Kajiura, Takayuki Ando, Akira Ueda, Toshiro Sugiyama 
World J Gastrointest Endosc 4(7):323-327. Published online Jul 16, 2012. doi: 10.4253/wjge.v4.i7.323
Case Report
Ko Watanabe, Atsushi Irisawa, Takuto Hikichi, Tadayuki Takagi, Goro Shibukawa, Masaki Sato, Katsutoshi Obara, Hiromasa Ohira 
World J Gastrointest Endosc 4(7):331-334. Published online Jul 16, 2012. doi: 10.4253/wjge.v4.i7.331
Kazuhiro Fukatsu, Kazuki Ueda, Hiroki Maeda, Yasunobu Yamashita, Masahiro Itonaga, Yoshiyuki Mori, Kosaku Moribata, Naoki Shingaki, Hisanobu Deguchi, Shotaro Enomoto, Izumi Inoue, Takao Maekita, Mikitaka Iguchi, Hideyuki Tamai, Jun Kato, Masao Ichinose 
World J Gastrointest Endosc 4(7):335-338. Published online Jul 16, 2012. doi: 10.4253/wjge.v4.i7.335