BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Andrea Laghi, Franco Iafrate, Marco Rengo, Cesare Hassan 
World J Gastroenterol 16(32):3987-3994. Published online Aug 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i32.3987
Frontier
Masayuki Nagahashi, Subramaniam Ramachandran, Omar M Rashid, Kazuaki Takabe 
World J Gastroenterol 16(32):4003-4012. Published online Aug 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i32.4003
Topic Highlight
Review
Original Article
Kawiya Sintara, Duangporn Thong-Ngam, Suthiluk Patumraj, Naruemon Klaikeaw, Tanittha Chatsuwan 
World J Gastroenterol 16(32):4039-4046. Published online Aug 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i32.4039
Brief Article
Kathryn L Nash, Tracy Woodall, Ashley SM Brown, Susan E Davies, Graeme JM Alexander 
World J Gastroenterol 16(32):4061-4065. Published online Aug 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i32.4061
Hui-Rong Liu, Li Qi, Lu-Yi Wu, Xiao-Peng Ma, Xiu-Di Qin, Wen-Yan Huang, Ming Dong, Huan-Gan Wu 
World J Gastroenterol 16(32):4079-4083. Published online Aug 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i32.4079
Xiao-Dong Bu, Nan Li, Xiao-Qiang Tian, Li Li, Jin-Song Wang, Xiao-Jin Yu, Pei-Lin Huang 
World J Gastroenterol 16(32):4089-4094. Published online Aug 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i32.4089
Zhi-Na Dun, Xiao-Lan Zhang, Jun-Yan An, Li-Bo Zheng, Robert Barrett, Shu-Rui Xie 
World J Gastroenterol 16(32):4100-4106. Published online Aug 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i32.4100
Case Report
Albert M Anderson, Marina B Mosunjac, Melody P Palmore, Melissa K Osborn, Andrew J Muir 
World J Gastroenterol 16(32):4107-4111. Published online Aug 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i32.4107