BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Zheng-Yang Huang, Yong Liu, Hao-Fan Huang, Shu-Hua Huang, Jing-Xin Wang, Jin-Fei Tian, Wen-Xian Zeng, Rong-Gui Lv, Song Jiang, Jun-Ling Gao, Yi Gao, Xia-Xia Yu 
World J Clin Cases 10(9):2751-2763. Published online Mar 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i9.2751
Clinical Trials Study
Observational Study
Randomized Clinical Trial
Systematic Reviews
Case Report
Sheng-Tang Li, Tao Zhang, Xue-Wen Shi, Hua Liu, Cheng-Wei Yang, Ping Zhen, Song-Kai Li 
World J Clin Cases 10(9):2883-2894. Published online Mar 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i9.2883
Soeun Jeon, Jeong-Min Hong, Hyeon Jeong Lee, Yesul Kim, Hyunjong Kang, Boo-young Hwang, Dowon Lee, Young-hoon Jung 
World J Clin Cases 10(9):2908-2915. Published online Mar 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i9.2908
Hao Lu, Hui-Ping Zhao, Yi-Yang Liu, Juan Yu, Rui Wang, Jian-Bo Gao 
World J Clin Cases 10(9):2938-2947. Published online Mar 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i9.2938