BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Brief Article
Kazushi Kishi, Hirokazu Tanino, Tetsuo Sonomura, Shintaro Shirai, Yasutaka Noda, Morio Sato, Yoshitaka Okamura 
World J Radiol 4(11):443-449. Published online Nov 18, 2012. doi: 10.4329/wjr.v4.i11.443
Gaku Ohira, Kiyohiko Shuto, Tsuguaki Kono, Takayuki Tohma, Hisashi Gunji, Kazuo Narushima, Shunsuke Imanishi, Takeshi Fujishiro, Tohru Tochigi, Toshiharu Hanaoka, Hideaki Miyauchi, Naoyuki Hanari, Hisahiro Matsubara, Noriyuki Yanagawa 
World J Radiol 4(11):450-454. Published online Nov 28, 2012. doi: 10.4329/wjr.v4.i11.450