BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Artificial intelligence in breast ultrasound 
Ge-Ge Wu, Li-Qiang Zhou, Jian-Wei Xu, Jia-Yu Wang, Qi Wei, You-Bin Deng, Xin-Wu Cui, Christoph F Dietrich 
World J Radiol 11(2):19-26. Published online Feb 28, 2019. doi: 10.4329/wjr.v11.i2.19