BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Basic Study
Miao-Miao Zhang, Chen-Guang Li, Shu-Qin Xu, Jian-Qi Mao, Yu-Xiang Ren, Yu-Han Zhang, Jia Ma, Ai-Hua Shi, Yi Lyu, Xiao-Peng Yan 
World J Gastrointest Surg 15(7):1286-1293. Published online Jul 27, 2023. doi: 10.4240/wjgs.v15.i7.1286
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Observational Study
Hui-Hong Jiang, Zhi-Zhan Ni, Yi Chang, A-Jian Li, Wen-Chao Wang, Liang Lv, Jian Peng, Zhi-Hui Pan, Hai-Long Liu, Mou-Bin Lin 
World J Gastrointest Surg 15(7):1465-1473. Published online Jul 27, 2023. doi: 10.4240/wjgs.v15.i7.1465
Randomized Controlled Trial
Yuan-Tao Hou, Yuan-Yuan Pan, Lei Wan, Wen-Sheng Zhao, Ying Luo, Qi Yan, Yi Zhang, Wei-Xin Zhang, Yun-Chang Mo, Lu-Ping Huang, Qin-Xue Dai, Dan-Yun Jia, Ai-Ming Yang, Hai-Yan An, An-Shi Wu, Ming Tian, Jian-Qiao Fang, Jun-Lu Wang, Yi Feng 
World J Gastrointest Surg 15(7):1474-1484. Published online Jul 27, 2023. doi: 10.4240/wjgs.v15.i7.1474
Systematic Reviews
Ching-Lung Hsieh, Tung-Sheng Tsai, Cheng-Ming Peng, Teng-Chieh Cheng, Yi-Jui Liu 
World J Gastrointest Surg 15(7):1501-1511. Published online Jul 27, 2023. doi: 10.4240/wjgs.v15.i7.1501
Meta-Analysis
Case Report