BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Minireviews
Basic Study
Mitsuru Esaki, Eikichi Ihara, Norikazu Hashimoto, Shuichi Abe, Chihoko Aratono, Noriko Shiga, Yorinobu Sumida, Hiroyuki Fujii, Kazuhiro Haraguchi, Shunsuke Takahashi, Tsutomu Iwasa, Kayoko Nakano, Masafumi Wada, Shinichi Somada, Kei Nishioka, Yosuke Minoda, Haruei Ogino, Yoshihiro Ogawa 
World J Gastrointest Surg 13(6):563-573. Published online Jun 27, 2021. doi: 10.4240/wjgs.v13.i6.563
Systematic Reviews
Gianluca Costa, Pietro Fransvea, Luca Lepre, Fabio Rondelli, Alessandro Costa, Michela Campanelli, Giorgio Lisi, Maria Rosaria Mastrangeli, Giovanni Guglielmo Laracca, Giovanni Maria Garbarino, Graziano Ceccarelli 
World J Gastrointest Surg 13(6):597-619. Published online Jun 27, 2021. doi: 10.4240/wjgs.v13.i6.597