BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Minireviews
Basic Study
Clinical Trials Study
Xiao-Fen Lian, Dong-Hui Lu, Hong-Li Liu, Yan-Jing Liu, Xiu-Qun Han, Yang Yang, Yuan Lin, Qing-Xiang Zeng, Zheng-Jie Huang, Feng Xie, Cai-Hao Huang, Hong-Mei Wu, Ai-Mei Long, Ling-Ping Deng, Fan Zhang 
World J Diabetes 13(10):877-887. Published online Oct 15, 2022. doi: 10.4239/wjd.v13.i10.877