BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Qing-Bin Meng, Jing-Jing Peng, Zi-Wei Qu, Xiao-Min Zhu, Zhang Wen, Wei-Ming Kang 
World J Gastrointest Oncol 11(6):449-458. Published online Jun 15, 2019. doi: 10.4251/wjgo.v11.i6.449
Basic Study
HMC Shantha Kumara, Xiao-Hong Yan, Erica Pettke, Vesna Cekic, Nipa Dilip Gandhi, Geoffrey A Bellini, Richard L Whelan 
World J Gastrointest Oncol 11(6):470-488. Published online Jun 15, 2019. doi: 10.4251/wjgo.v11.i6.470
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study