BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Retrospective Study
Observational Study
Yi-Jie Li, Brittney O Baumert, Nikos Stratakis, Jesse A Goodrich, Hao-Tian Wu, Jing-Xuan He, Yin-Qi Zhao, Max T Aung, Hong-Xu Wang, Sandrah P Eckel, Douglas I Walker, Damaskini Valvi, Michele A La Merrill, Justin R Ryder, Thomas H Inge, Todd Jenkins, Stephanie Sisley, Rohit Kohli, Stavra A Xanthakos, Andrea A Baccarelli, Rob McConnell, David V Conti, Lida Chatzi 
World J Gastroenterol 30(4):332-345. Published online Jan 28, 2024. doi: 10.3748/wjg.v30.i4.332
Yu-Cong Wang, Xin-Yang Jin, Zheng Lei, Xiao-Jiao Liu, Yu Liu, Bang-Guo Zhang, Jian Gong, Lie-Tao Wang, Lv-Yuan Shi, Ding-Yuan Wan, Xin Fu, Lu-Ping Wang, Ai-Jia Ma, Yi-Song Cheng, Jing Yang, Min He, Xiao-Dong Jin, Yan Kang, Bo Wang, Zhong-Wei Zhang, Qin Wu 
World J Gastroenterol 30(4):346-366. Published online Jan 28, 2024. doi: 10.3748/wjg.v30.i4.346
Basic Study
Systematic Reviews
Letter to the Editor