BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Mitsuru Sugimoto, Tadayuki Takagi, Rei Suzuki, Naoki Konno, Hiroyuki Asama, Yuki Sato, Hiroki Irie, Ko Watanabe, Jun Nakamura, Hitomi Kikuchi, Mika Takasumi, Minami Hashimoto, Takuto Hikichi, Hiromasa Ohira 
World J Meta-Anal 7(5):218-223. Published online May 31, 2019. doi: 10.13105/wjma.v7.i5.218
Systematic Review
Kohei Harada, Minoru Nagayama, Yoshiya Ohashi, Ayaka Chiba, Kanako Numasawa, Makoto Meguro, Yasutoshi Kimura, Hiroshi Yamaguchi, Masahiro Kobayashi, Koji Miyanishi, Junji Kato, Toru Mizuguchi 
World J Meta-Anal 7(5):234-248. Published online May 31, 2019. doi: 10.13105/wjma.v7.i5.234
Meta-Analysis
Mitsuru Sugimoto, Tadayuki Takagi, Rei Suzuki, Naoki Konno, Hiroyuki Asama, Yuki Sato, Hiroki Irie, Ko Watanabe, Jun Nakamura, Hitomi Kikuchi, Mika Takasumi, Minami Hashimoto, Takuto Hikichi, Hiromasa Ohira 
World J Meta-Anal 7(5):249-258. Published online May 31, 2019. doi: 10.13105/wjma.v7.i5.249