BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Prospective Study
Kota Takashima, Yoriaki Komeda, Toshiharu Sakurai, Sho Masaki, Tomoyuki Nagai, Shigenaga Matsui, Satoru Hagiwara, Mamoru Takenaka, Naoshi Nishida, Hiroshi Kashida, Konosuke Nakaji, Tomohiro Watanabe, Masatoshi Kudo 
World J Gastrointest Pharmacol Ther 12(4):79-89. Published online Jul 5, 2021. doi: 10.4292/wjgpt.v12.i4.79