BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Retrospective Study
Dong Zhao, Yi-Ming Huang, Zi-Ming Liang, Kang-Jun Zhang, Tai-Shi Fang, Xu Yan, Xin Jin, Yi Zhang, Jian-Xin Tang, Lin-Jie Xie, Xin-Chen Zeng 
World J Gastrointest Surg 14(10):1131-1140. Published online Oct 27, 2022. doi: 10.4240/wjgs.v14.i10.1131
Observational Study
Case Report