BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Minireviews
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Osamu Toyoshima, Toshihiro Nishizawa, Shuntaro Yoshida, Tatsuya Matsuno, Toru Arano, Ryo Kondo, Kazunori Kinoshita, Yuki Yasumi, Yosuke Tsuji, Mitsuhiro Fujishiro 
World J Gastrointest Endosc 14(11):694-703. Published online Nov 16, 2022. doi: 10.4253/wjge.v14.i11.694
Keisuke Kosumi, Kosuke Mima, Kosuke Kanemitsu, Takuya Tajiri, Toru Takematsu, Yuki Sakamoto, Mitsuhiro Inoue, Yuji Miyamoto, Takao Mizumoto, Tatsuo Kubota, Nobutomo Miyanari, Hideo Baba 
World J Gastrointest Endosc 14(11):704-717. Published online Nov 16, 2022. doi: 10.4253/wjge.v14.i11.704
Meta-Analysis
Maria Fernanda Shinin Merchan, Diogo Turiani Hourneaux de Moura, Guilherme Henrique Peixoto de Oliveira, Igor Mendonça Proença, Epifanio Silvino do Monte Junior, Edson Ide, Caroline Moll, Sergio A Sánchez-Luna, Wanderley Marques Bernardo, Eduardo Guimarães Hourneaux de Moura 
World J Gastrointest Endosc 14(11):718-730. Published online Nov 16, 2022. doi: 10.4253/wjge.v14.i11.718
Letter to the Editor
Serafino Vanella, Enrico Coppola Bottazzi, Giancarlo Farese, Rosa Murano, Adele Noviello, Tommaso Palma, Maria Godas, Francesco Crafa 
World J Gastrointest Endosc 14(11):731-736. Published online Nov 16, 2022. doi: 10.4253/wjge.v14.i11.731
Correction