BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Basic Study
Shih-Chi Chao, Gwo-Jang Wu, Shu-Fu Huang, Niann-Tzyy Dai, Hsu-Kai Huang, Mei-Fang Chou, Yi-Ting Tsai, Shiao-Pieng Lee, Shih-Hurng Loh 
World J Stem Cells 10(12):196-211. Published online Dec 26, 2018. doi: 10.4252/wjsc.v10.i12.196