BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Prospective Study
Yan-Yan Lin, Yu-Dong Wang, Ping Yue, Xian-Zhuo Zhang, Joseph W Leung, Pan-Pan Jiao, Man Yang, Hai-Ping Wang, Bing Bai, Ying Liu, Jin-Duo Zhang, Hong-Bo Chen, Wen-Bo Meng, Xun Li 
World J Gastroenterol 27(4):358-370. Published online Jan 28, 2021. doi: 10.3748/wjg.v27.i4.358
Case Report