BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Minireviews
Basic Study
Bin Shi, Xian-Qiang Wang, Wei-Dong Duan, Guo-Dong Tan, Han-Jing Gao, Ying-Wei Pan, Qing-Jun Guo, Hong-Yi Zhang 
World J Gastroenterol 25(3):346-355. Published online Jan 21, 2019. doi: 10.3748/wjg.v25.i3.346
Retrospective Study
Uberto Fumagalli, Gian Luca Baiocchi, Andrea Celotti, Paolo Parise, Andrea Cossu, Luigi Bonavina, Daniele Bernardi, Giovanni de Manzoni, Jacopo Weindelmayer, Giuseppe Verlato, Stefano Santi, Giovanni Pallabazzer, Nazario Portolani, Maurizio Degiuli, Rossella Reddavid, Stefano de Pascale 
World J Gastroenterol 25(3):356-366. Published online Jan 21, 2019. doi: 10.3748/wjg.v25.i3.356
Observational Study
Prospective Study