BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Kazuya Okushin, Takeya Tsutsumi, Kazuhiko Ikeuchi, Akira Kado, Kenichiro Enooku, Hidetaka Fujinaga, Kyoji Moriya, Hiroshi Yotsuyanagi, Kazuhiko Koike 
World J Gastroenterol 24(32):3617-3625. Published online Aug 28, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i32.3617
Minireviews
Masayoshi Ko, Kenya Kamimura, Kohei Ogawa, Kentaro Tominaga, Akira Sakamaki, Hiroteru Kamimura, Satoshi Abe, Kenichi Mizuno, Shuji Terai 
World J Gastroenterol 24(32):3637-3649. Published online Aug 28, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i32.3637
Basic Study
Retrospective Cohort Study
Clinical Trials Study