BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Basic Study
Osman Tanriverdi, Uzay Erdogan, Canan Tanik, Ilhan Yilmaz, Omur Gunaldi, Huseyin Utku Adilay, Ayca Arslanhan, Metehan Eseoglu 
World J Clin Cases 6(9):249-258. Published online Sep 6, 2018. doi: 10.12998/wjcc.v6.i9.249
Systematic Reviews
Case Report
Su Lin, Tian-Yu Shang, Ming-Fang Wang, Jian Lin, Xiao-Jian Ye, Da-Wu Zeng, Jiao-Feng Huang, Nan-Wen Zhang, Yi-Long Wu, Yue-Yong Zhu 
World J Clin Cases 6(9):296-300. Published online Sep 6, 2018. doi: 10.12998/wjcc.v6.i9.296