BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Mo-Xuan Wang, Shu-Yue Gao, Fan Yang, Run-Jia Fan, Qin-Na Yang, Tian-Lan Zhang, Nian-Song Qian, Guang-Hai Dai 
World J Clin Oncol 13(9):729-737. Published online Sep 24, 2022. doi: 10.5306/wjco.v13.i9.729
Retrospective Study
Observational Study
Goshi Oda, Tsuyoshi Nakagawa, Hiroki Mori, Iichiro Onishi, Tomoyuki Fujioka, Mio Mori, Kazunori Kubota, Ryoichi Hanazawa, Akihiro Hirakawa, Toshiaki Ishikawa, Kentaro Okamoto, Hiroyuki Uetakesszsz 
World J Clin Oncol 13(9):748-757. Published online Sep 24, 2022. doi: 10.5306/wjco.v13.i9.748
Letter to the Editor