BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Akira Hokama, Kazuto Kishimoto, Yasushi Ihama, Chiharu Kobashigawa, Manabu Nakamoto, Tetsuo Hirata, Nagisa Kinjo, Futoshi Higa, Masao Tateyama, Fukunori Kinjo, Kunitoshi Iseki, Seiya Kato, Jiro Fujita 
World J Gastrointest Endosc 4(3):50-56. Published online Mar 16, 2012. doi: 10.4253/wjge.v4.i3.50
Yong-Soo Kwon, Young-Seok Cho, Tae-Jong Yoon, Ho-Shik Kim, Myung-Gyu Choi 
World J Gastrointest Endosc 4(3):57-64. Published online Mar 16, 2012. doi: 10.4253/wjge.v4.i3.57
Topic Highlight
Ross S Coomber, Mikael H Sodergren, James Clark, Julian Teare, Guang-Zhong Yang, Ara Darzi 
World J Gastrointest Endosc 4(3):65-74. Published online Mar 16, 2012. doi: 10.4253/wjge.v4.i3.65
Yasutoshi Ochiai, Shin Arai, Masamitsu Nakao, Takashi Shono, Hiroto Kita 
World J Gastrointest Endosc 4(3):75-79. Published online Mar 16, 2012. doi: 10.4253/wjge.v4.i3.75
Original Article
Yosuke Muraki, Shotaro Enomoto, Mikitaka Iguchi, Toru Niwa, Takao Maekita, Takeichi Yoshida, Kosaku Moribata, Naoki Shingaki, Hisanobu Deguchi, Kazuki Ueda, Izumi Inoue, Hideyuki Tamai, Jun Kato, Mitsuhiro Fujishiro, Masao Ichinose 
World J Gastrointest Endosc 4(3):80-86. Published online Mar 16, 2012. doi: 10.4253/wjge.v4.i3.80
Brief Article
Case Report
Cristina Linea, Emanuele Sinagra, Francesco La Seta, Marco Giunta 
World J Gastrointest Endosc 4(3):94-95. Published online Mar 16, 2012. doi: 10.4253/wjge.v4.i3.94
Masahiro Iizuka, Taku Harada, Hiro-o Yamano, Takeshi Etou, Shiho Sagara 
World J Gastrointest Endosc 4(3):96-98. Published online Mar 16, 2012. doi: 10.4253/wjge.v4.i3.96