BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Yasuni Nakanuma, Yasunori Sato, Kenichi Harada, Motoko Sasaki, Jing Xu, Hiroko Ikeda 
World J Hepatol 2(12):419-427. Published online Dec 27, 2010. doi: 10.4254/wjh.v2.i12.419
Review
Marcelo AF Ribeiro Jr, Francine Papaiordanou, Juliana M Gonçalves, Eleazar Chaib 
World J Hepatol 2(12):428-433. Published online Dec 27, 2010. doi: 10.4254/wjh.v2.i12.428
Original Article
Lobna Y Ghanem, Uta Dahmen, Olaf Dirsch, Mona MF Nosseir, Soheir S Mahmoud, Wafaa AF Mansour 
World J Hepatol 2(12):434-441. Published online Dec 27, 2010. doi: 10.4254/wjh.v2.i12.434
Case Report
Masami Minemura, Yoshiharu Tokimitsu, Kazuto Tajiri, Yasuhiro Nakayama, Kengo Kawai, Hiroshi Kudo, Katsuharu Hirano, Yoshinari Atarashi, Yutaka Yata, Satoshi Yasumura, Terumi Takahara, Toshiro Sugiyama 
World J Hepatol 2(12):442-446. Published online Dec 27, 2010. doi: 10.4254/wjh.v2.i12.442
Kang-Xian Luo, Fu-Yuan Zhou, Ding-Li Liu, Xiao-Rong Feng 
World J Hepatol 2(12):447-450. Published online Dec 27, 2010. doi: 10.4254/wjh.v2.i12.447