BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Original Article
Chun-Juan Guo, Ying Gao, Di Hou, Dong-Yan Shi, Xiang-Min Tong, Dan Shen, Yong-Mei Xi, Jin-Fu Wang 
World J Stem Cells 3(5):43-52. Published online May 26, 2011. doi: 10.4252/wjsc.v3.i5.43