BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Basic Study
Qing-Yuan Yang, Zhe Sun, Fei-Fei Tan, Ling-Hua Guo, Yu-Zhou Wang, Juan Wang, Zhi-Yan Wang, Li-Lin Wang, Xiang-Dong Li, Yan Xiao, Ke-Gong Tian 
World J Virol 5(1):23-30. Published online Feb 12, 2016. doi: 10.5501/wjv.v5.i1.23
Observational Study