BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Case Report
Jin Tao, Feng-Ping Zheng, Hong Tian, Ying Lin, Jian-Zhong Li, Xiao-Liang Chen, Jian-Ning Chen, Chun-Kui Shao, Bin Wu 
World J Clin Oncol 4(3):75-81. Published online Aug 10, 2013. doi: 10.5306/wjco.v4.i3.75