BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Jose M Ramia-Angel, Roberto De la Plaza, Jose E Quiñones 
World J Gastrointest Oncol 3(7):107-110. Published online Jul 15, 2011. doi: 10.4251/wjgo.v3.i7.107
Case Report
Mitsuaki Ishida, Tsuyoshi Mori, Hisanori Shiomi, Shigeyuki Naka, Tomoyuki Tsujikawa, Akira Andoh, Yasuharu Saito, Yoshimasa Kurumi, Fumiyoshi Kojima, Machiko Hotta, Tohru Tani, Yoshihide Fujiyama, Hidetoshi Okabe 
World J Gastrointest Oncol 3(7):111-115. Published online Jul 15, 2011. doi: 10.4251/wjgo.v3.i7.111