BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Clinical Practice Study
Sessile serrated adenoma detection rate is correlated with adenoma detection rate 
Daisuke Ohki, Yosuke Tsuji, Tomohiro Shinozaki, Yoshiki Sakaguchi, Chihiro Minatsuki, Hiroto Kinoshita, Keiko Niimi, Satoshi Ono, Yoku Hayakawa, Shuntaro Yoshida, Atsuo Yamada, Shinya Kodashima, Nobutake Yamamichi, Yoshihiro Hirata, Tetsuo Ushiku, Mitsuhiro Fujishiro, Masashi Fukayama, Kazuhiko Koike 
World J Gastrointest Oncol 10(3):82-90. Published online Mar 15, 2018. doi: 10.4251/wjgo.v10.i3.82
Case Report
Case of pancreatic metastasis from colon cancer in which cell block using the Trefle® endoscopic scraper enables differential diagnosis from pancreatic cancer 
Akihisa Kato, Itaru Naitoh, Hiroyuki Kato, Kazuki Hayashi, Katsuyuki Miyabe, Michihiro Yoshida, Yasuki Hori, Makoto Natsume, Naruomi Jinno, Takeshi Yanagita, Shuji Takiguchi, Satoru Takahashi, Takashi Joh 
World J Gastrointest Oncol 10(3):91-95. Published online Mar 15, 2018. doi: 10.4251/wjgo.v10.i3.91