BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Brief Article
Zhi-Feng Xu, Ai-Zhen Pan, Fang Yong, Chong-Yang Shen, Yao-Wen Chen, Ren-Hua Wu 
World J Stem Cells 4(4):21-27. Published online Apr 26, 2012. doi: 10.4252/wjsc.v4.i4.21