BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Jin-Lei Wang, Jia-Ping Yan, Jia-Ru Fan, Xiang Li, Xu Guo, Jia-Wei Li, Yun-Xiaojian Wu, Jing-Jie Wang, Yu-Lu Chen, Li Li, Cong Lin, Xin-Liang Qu, Ji-Hong Liu, Yan-Liang Zhang, Ying-Yi Yuan, Hua-Ge Yu, Yu-Xi Chen, Yi-Xuan Cai, Xiang-Di Zhang, Si Zhao, Zi-Hang Xu, Li Ma, Na Ma, Diao-Mei Guo, Lian-Sheng Ma 
World J Gastroenterol 30(1):9-16. Published online Jan 7, 2024. doi: 10.3748/wjg.v30.i1.9
Evidence Review
Review
Yu-Wei Zhou, Yue Ren, Miao-Miao Lu, Ling-Ling Xu, Wei-Xin Cheng, Meng-Meng Zhang, Lin-Ping Ding, Dong Chen, Jian-Guo Gao, Juan Du, Ci-Liang Jin, Chun-Xiao Chen, Yun-Fei Li, Tao Cheng, Peng-Lei Jiang, Yi-Da Yang, Peng-Xu Qian, Peng-Fei Xu, Xi Jin 
World J Gastroenterol 30(1):34-49. Published online Jan 7, 2024. doi: 10.3748/wjg.v30.i1.34
Minireviews
Alessandro Fugazza, Kareem Khalaf, Katarzyna M Pawlak, Marco Spadaccini, Matteo Colombo, Marta Andreozzi, Marco Giacchetto, Silvia Carrara, Chiara Ferrari, Cecilia Binda, Benedetto Mangiavillano, Andrea Anderloni, Alessandro Repici 
World J Gastroenterol 30(1):70-78. Published online Jan 7, 2024. doi: 10.3748/wjg.v30.i1.70
Clinical Trials Study
Qing-Qi Hong, Su Yan, Yong-Liang Zhao, Lin Fan, Li Yang, Wen-Bin Zhang, Hao Liu, He-Xin Lin, Jian Zhang, Zhi-Jian Ye, Xian Shen, Li-Sheng Cai, Guo-Wei Zhang, Jia-Ming Zhu, Gang Ji, Jin-Ping Chen, Wei Wang, Zheng-Rong Li, Jing-Tao Zhu, Guo-Xin Li, Jun You 
World J Gastroenterol 30(1):79-90. Published online Jan 7, 2024. doi: 10.3748/wjg.v30.i1.79
Basic Study
Letter to the Editor