BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Frontier
Pierre V Candelaria, Antonio Rampoldi, Adriana Harbuzariu, Ruben R Gonzalez-Perez 
World J Clin Oncol 8(2):106-119. Published online Apr 10, 2017. doi: 10.5306/wjco.v8.i2.106
Review
Minireviews
Retrospective Study
Mohamed Abdulaziz Al Dawish, Asirvatham Alwin Robert, Aljuboury Muna, Alkharashi Eyad, Abdullah Al Ghamdi, Khalid Al Hajeri, Mohammed A Thabet, Rim Braham 
World J Clin Oncol 8(2):151-157. Published online Apr 10, 2017. doi: 10.5306/wjco.v8.i2.151
Clinical Trials Study
Na Guo, Wen-Qin Wang, Xiao-Jing Gong, Lei Gao, Li-Rong Yang, Wei-Na Yu, Hong-Yu Shen, Ling-Qin Wan, Xi-Feng Jia, Yi-Shan Wang, Yi Zhao 
World J Clin Oncol 8(2):158-167. Published online Apr 10, 2017. doi: 10.5306/wjco.v8.i2.158
Observational Study