BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Hideyuki Suzuki, Shingo Tsujinaka, Yoshihiro Sato, Tomoya Miura, Chikashi Shibata 
World J Clin Oncol 14(1):1-12. Published online Jan 24, 2023. doi: 10.5306/wjco.v14.i1.1
Basic Study
Xiao-Yan Wang, Narasimha M Beeraka, Nan-Nan Xue, Hui-Ming Yu, Ya Yang, Mao-Xing Liu, Vladimir N Nikolenko, Jun-Qi Liu, Di Zhao 
World J Clin Oncol 14(1):13-26. Published online Jan 24, 2023. doi: 10.5306/wjco.v14.i1.13