BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Enzo Ierardi, Rosa Rosania, Mariangela Zotti, Simonetta Principe, Giulio Laonigro, Floriana Giorgio, Vincenzo de Francesco, Carmine Panella 
World J Gastrointest Pathophysiol 1(3):91-96. Published online Aug 15, 2010. doi: 10.4291/wjgp.v1.i3.91
Review
Case Report
John D Wysocki, Virendra Joshi, John W Eiser, Naveed Gil 
World J Gastrointest Pathophysiol 1(3):106-108. Published online Aug 15, 2010. doi: 10.4291/wjgp.v1.i3.106
Feng Zhan, Chang-Jun Wang, Ju-Ze Lin, Pei-Jin Zhong, Wei-Zhong Qiu, Hua-Huan Lin, Yan-Hui Liu, Zhen-Jun Zhao 
World J Gastrointest Pathophysiol 1(3):109-111. Published online Aug 15, 2010. doi: 10.4291/wjgp.v1.i3.109