BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Basic Study
Xue-Hua He, Hong Yan, Chun-Yan Wang, Xue-Yun Duan, Jia-Jia Qiao, Xiao-Jun Guo, Hong-Bin Zhao, Dong Ren, Jian-She Li, Qiang Zhang 
World J Biol Chem 14(3):62-71. Published online May 27, 2023. doi: 10.4331/wjbc.v14.i3.62