BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Meta-Analysis
Hiroki Osumi, Junko Fujisaki, Masami Omae, Tomoki Shimizu, Toshiyuki Yoshio, Akiyoshi Ishiyama, Toshiaki Hirasawa, Tomohiro Tsuchida, Yorimasa Yamamoto, Hiroshi Kawachi, Noriko Yamamoto, Masahiro Igarashi 
World J Meta-Anal 4(6):118-123. Published online Dec 26, 2016. doi: 10.13105/wjma.v4.i6.118