BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Original Article
Xiao-Mei Zhao, Jie Chen, Li Yang, Xuan Luo, Lin-Lin Xu, Dong-Xiao Liu, Su-Lan Zhai, Ping Li, Xue-Rong Wang 
World J Gastrointest Oncol 4(1):9-15. Published online Jan 15, 2012. doi: 10.4251/wjgo.v4.i1.9