BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yao YL, Xu B, Song YG, Zhang WD. Overexpression of cyclin E in Mongolian gerbil with Helicobacter pylori- induced gastric precancerosis. World J Gastroenterol 2002; 8(1): 60-63 [PMID: 11833072 DOI: 10.3748/wjg.v8.i1.60]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v8/i1/60.htm
Number Citing Articles
1
Anvarhusein A. Isab, M. Nasiruzzaman Shaikh, M. Monim-ul-Mehboob, Bassem A. Al-Maythalony, Mohammed I.M. Wazeer, Saleh Altuwaijri. Synthesis, characterization and anti proliferative effect of [Au(en)2]Cl3 and [Au(N-propyl-en)2]Cl3 on human cancer cell linesSpectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 2011; 79(5): 1196 doi: 10.1016/j.saa.2011.04.042
2
Jie Yan, Ya-Fei Mao. Construction of a prokaryotic expression system of <i>vacA</i> gene and detection of <i>vacA</i> gene, VacA protein in <i>Helicobacter pylori</i> isolates and ant-VacA antibody in patients&rsquo; seraWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(7): 985-990 doi: 10.3748/wjg.v10.i7.985
3
Yang Bai, Ya-Li Zhang, Jian-Feng Jin, Ji-De Wang, Zhao-Shan Zhang, Dian-Yuan Zhou. Recombinant <italic>Helicobacter pylori</italic> catalaseWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(5): 1119-1122 doi: 10.3748/wjg.v9.i5.1119
4
Ya-Fei Mao, Jie Yan, Li-Wei Li, Shu-Ping Li. Construction of <italic>hpaA</italic> gene from a clinical isolate of <italic>Helicobacter pylori</italic> and identification of fusion proteinWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(7): 1529-1536 doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1529
5
Jie Yan, Yuan Wang, Shi-He Shao, Ya-Fei Mao, Hua-Wen Li, Yi-Hui Luo. Construction of prokaryotic expression system of 2 148-bp fragment from <italic>cagA</italic> gene and detection of <italic>cagA</italic> gene, CagA protein in <italic>Helicobacter pylori</italic> isolates and its antibody in sera of patientsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(8): 1183-1190 doi: 10.3748/wjg.v10.i8.1183
6
Dong-Li Guo, Ming Dong, Lan Wang, Li-Ping Sun, Yuan Yuan. Expression of gastric cancer-associated MG7 antigen in gastric cancer, precancerous lesions and <italic>H. pylori</italic>-associated gastric diseasesWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(6): 1009-1013 doi: 10.3748/wjg.v8.i6.1009
7
Juan Ren, Lei Dong, Cang-Bao Xu, Bo-Rong Pan. The role of KDR in the interactions between human gastric carcinoma cell and vascular endothelial cellWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(4): 596-601 doi: 10.3748/wjg.v8.i4.596
8
Jie Yan, Shao-Hui Liang, Ya-Fei Mao, Li-Wei Li, Shu-Ping Li. Construction of expression systems for <italic>flaA</italic> and <italic>flaB</italic> genes of <italic>Helicobacter pylori</italic> and determination of immunoreactivity and antigenicity of recombinant proteinsWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(10): 2240-2250 doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2240
9
Ya-Fei Mao, Jie Yan. Construction of prokaryotic expression system of <i>ureB</i> gene from a clinical <i>Helicobacter pylori</i> strain and identification of the recombinant protein immunityWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(7): 977-984 doi: 10.3748/wjg.v10.i7.977
10
Wen Qiao, Jia-Lu Hu, Bing Xiao, Kai-Chun Wu, Dao-Rong Peng, John C Atherton, Hui Xue. cagA and vacA genotype of <italic>Helicobacter pylori</italic> associated with gastric diseases in Xi&rsquo;an areaWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(8): 1762-1766 doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1762
11
Run-Hua Feng, Zheng-Gang Zhu, Jian-Fang Li, Bin-Ya Liu, Min Yan, Hao-Ran Yin, Yan-Zhen Lin. Inhibition of human telomerase in MKN-45 cell line by antisense hTR expression vector induces cell apoptosis and growth arrestWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(3): 436-440 doi: 10.3748/wjg.v8.i3.436
12
Chen-Si Lin, Pei-Juin He, Nu-Man Tsai, Chi-Han Li, Shang-Chih Yang, Wei-Tung Hsu, Ming-Shiang Wu, Chang-Jer Wu, Tain-Lu Cheng, Kuang-Wen Liao. A potential role for Helicobacter pylori heat shock protein 60 in gastric tumorigenesisBiochemical and Biophysical Research Communications 2010; 392(2): 183 doi: 10.1016/j.bbrc.2010.01.010
13
Gui-Fang Yang, Chang-Sheng Deng, Yong-Yan Xiong, Ling-Ling Gong, Bi-Cheng Wang, Jun Luo. Expression of nuclear factor-kappa B and target genes in gastric precancerous lesions and adenocarcinoma: Association with <i>Helicobactor pylori</i> cagA (+) infectionWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(4): 491-496 doi: 10.3748/wjg.v10.i4.491
14
Jia-Ren Liu, Bing-Qing Chen, Bao-Feng Yang, Hong-Wei Dong, Chang-Hao Sun, Qi Wang, Guo Song, You-Qiang Song. Apoptosis of human gastric adenocarcinoma cells induced by &beta;-iononeWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(3): 348-351 doi: 10.3748/wjg.v10.i3.348
15
Juan Ren, Lei Dong, Cang-Bao Xu, Bo-Rong Pan. Expression of sphingosine kinase gene in the interactions between human gastric carcinoma cell and vascular endothelial cellWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(4): 602-607 doi: 10.3748/wjg.v8.i4.602
16
Feng-Chan Han, Min Gong, Han-Chong Ng, Bow Ho. Identification of <italic>H. pylori</italic> strain specific DNA sequences between two clinical isolates from NUD and gastric ulcer by SSHWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(8): 1747-1751 doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1747
17
Yang Bai, Liang-Ren Li, Ji-De Wang, Ye Chen, Jian-Feng Jin, Zhao-Shan Zhang, Dian-Yuan Zhou, Ya-Li Zhang. Expression of <italic>Helicobacter pylori</italic> Hsp60 protein and its immunogenicityWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(12): 2711-2714 doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2711
18
Jani L. O’Rourke, Adrian Lee. Animal models of Helicobacter pylori infection and diseaseMicrobes and Infection 2003; 5(8): 741 doi: 10.1016/S1286-4579(03)00123-0
19
Aadil Javed, Mahdieh Yarmohammadi, Kemal Sami Korkmaz, Teresa Rubio-Tomás. The Regulation of Cyclins and Cyclin-Dependent Kinases in the Development of Gastric CancerInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(3): 2848 doi: 10.3390/ijms24032848
20
Yi-Qiang Liu, Hong Zhao, Tao Ning, Yang Ke, Ji-You Li. Expression of 1A6 gene and its correlation with intestinal gastric carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(2): 238-241 doi: 10.3748/wjg.v9.i2.238
21
Guo-Yong Hu, Bao-Ping Yu, Wei-Guo Dong, Mu-Qi Li, Jie-Ping Yu, He-Sheng Luo, Zong-Xue Rang. Expression of TFF2 and <italic>Helicobacter pylori</italic> infection in carcinogenesis of gastric mucosaWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(5): 910-914 doi: 10.3748/wjg.v9.i5.910
22
William K.K. Wu, Chi H. Cho, Chung W. Lee, Daiming Fan, Kaichun Wu, Jun Yu, Joseph J.Y. Sung. Dysregulation of cellular signaling in gastric cancerCancer Letters 2010; 295(2): 144 doi: 10.1016/j.canlet.2010.04.025
23
Jie Yan, Yi-Hui Luo, Ya-Fei Mao. Establishment of <i>Helicobacter pylori</i> infection model in Mongolian gerbilsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(6): 852-855 doi: 10.3748/wjg.v10.i6.852
24
Toni A. Nagy, Lydia E. Wroblewski, Dingzhi Wang, M. Blanca Piazuelo, Alberto Delgado, Judith Romero–Gallo, Jennifer Noto, Dawn A. Israel, Seth R. Ogden, Pelayo Correa, Timothy L. Cover, Richard M. Peek. β-Catenin and p120 Mediate PPARδ-Dependent Proliferation Induced by Helicobacter pylori in Human and Rodent EpitheliaGastroenterology 2011; 141(2): 553 doi: 10.1053/j.gastro.2011.05.004
25
Jia-Ren Liu, Bing-Qing Chen, Yan-Mei Yang, Xuan-Ling Wang, Ying-Ben Xue, Yu-Mei Zheng, Rui-Hai Liu. Effect of apoptosis on gastric adenocarcinoma cell line SGC-7901 induced by <italic>cis</italic>-9, <italic>trans</italic>-11-conjugated linoleic acidWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(6): 999-1004 doi: 10.3748/wjg.v8.i6.999