BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Angelo Zullo, Cesare Hassan, Stefania Marangi, Osvaldo Burattini, Adriana Romiti, Vincenzo De Francesco, Carmine Panella, Sergio Morini, Enzo Ierardi. Gastric epithelial cell proliferation and ras oncogene p21 expression in first-degree relatives of gastric cancer patients: a case???control studyEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2006; 18(8): 921 doi: 10.1097/00042737-200608000-00020
2
Yang Bai, Ya-Li Zhang, Jian-Feng Jin, Ji-De Wang, Zhao-Shan Zhang, Dian-Yuan Zhou. Recombinant <italic>Helicobacter pylori</italic> catalaseWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(5): 1119-1122 doi: 10.3748/wjg.v9.i5.1119
3
Fei-Fei She, Jian-Yin Lin, Jun-Yan Liu, Cheng Huang, Dong-Hui Su. Virulence of water-induced coccoid <italic>Helicobacter pylori</italic> and its experimental infection in miceWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(3): 516-520 doi: 10.3748/wjg.v9.i3.516
4
Yang Bai, Liang-Ren Li, Ji-De Wang, Ye Chen, Jian-Feng Jin, Zhao-Shan Zhang, Dian-Yuan Zhou, Ya-Li Zhang. Expression of <italic>Helicobacter pylori</italic> Hsp60 protein and its immunogenicityWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(12): 2711-2714 doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2711
5
Bin Lu, Ming-Tao Chen, Yi-Hong Fan, Yan Liu, Li-Na Meng. Effects of <italic>Helicobacter pylori</italic> eradication on atrophic gastritis and intestinal metaplasia: A 3-year follow-up studyWorld Journal of Gastroenterology 2005; 11(41): 6518-6520 doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6518
6
Selim Aydemir, Binnaz Handan Ozdemir, Gurden Gur, Ibrahim Dogan, Ugur Yilmaz, Sedat Boyacioglu. Effects of <i>Helicobacter pylori</i> infection on gastric epithelial cell kinetics in patients with chronic renal failureWorld Journal of Gastroenterology 2005; 11(45): 7183-7187 doi: 10.3748/wjg.v11.i45.7183
7
Fei-Fei She, Dong-Hui Su, Jian-Yin Lin, Lin-Ying Zhou. Virulence and potential pathogenicity of coccoid <italic>Helicobacter pylori</italic> induced by antibioticsWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(2): 254-258 doi: 10.3748/wjg.v7.i2.254
8
Kun Wu, Lan Zhao, Yao Li, Yu-Juan Shan, Li-Jie Wu. Effects of vitamin E succinate on the expression of Fas and PCNA proteins in human gastric carcinoma cells and its clinical significanceWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(7): 945-949 doi: 10.3748/wjg.v10.i7.945
9
Zhong Zhang, Yuan Yuan, Hua Gao, Ming Dong, Lan Wang, Yue-Hua Gong. Apoptosis, proliferation and <i>p</i>53 gene expression of <i>H. pylori</i> associated gastric epithelial lesionsWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(6): 779-782 doi: 10.3748/wjg.v7.i6.779
10
Hou-Quan Tao, Shou-Chun Zou. Effect of preoperative regional artery chemotherapy on proliferation and apoptosis of gastric carcinoma cellsWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(3): 451-454 doi: 10.3748/wjg.v8.i3.451