BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhao AG, Zhao HL, Jin XJ, Yang JK, Tang LD. Effects of Chinese Jianpi herbs on cell apoptosis and related gene expression in human gastric cancer grafted onto nude mice. World J Gastroenterol 2002; 8(5): 792-796 [PMID: 12378617 DOI: 10.3748/wjg.v8.i5.792]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v8/i5/792.htm
Number Citing Articles
1
Ming-Yi Li, Hua Deng, Jia-Ming Zhao, Dong Dai, Xiao-Yu Tan. PPARγ pathway activation results in apoptosis and COX-2 inhibition in HepG2 cellsWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(6): 1220-1226 doi: 10.3748/wjg.v9.i6.1220
2
L. Liu, L. Han, Daisy Y. L. Wong, Patrick Y. K. Yue, W. Y. Ha, Y. H. Hu, P. X. Wang, Ricky N. S. Wong. Effects of Si-Jun-Zi decoction polysaccharides on cell migration and gene expression in wounded rat intestinal epithelial cellsBritish Journal of Nutrition 2005; 93(1): 21 doi: 10.1079/BJN20041295
3
Huan Ping Lin, Xiao Ping Wang, Qiao Xia Wang, Shou Chao Li. Shenfouweikang Herbs Inhibit Dysplasia in Rat Chronic Atrophy Gastrititis ModelAdvanced Materials Research 2013; 699: 742 doi: 10.4028/www.scientific.net/AMR.699.742
4
Benford Mafuvadze, Yayun Liang, Cynthia Besch-Williford, Xu Zhang, Salman M. Hyder. Apigenin Induces Apoptosis and Blocks Growth of Medroxyprogesterone Acetate-Dependent BT-474 Xenograft TumorsHormones and Cancer 2012; 3(4): 160 doi: 10.1007/s12672-012-0114-x
5
Yan Xu, Ai Guang Zhao, Zhao Yan Li, Gang Zhao, Yong Cai, Xiao Hong Zhu, Ni Da Cao, Jin Kun Yang, Jian Zheng, Yin Gu, Ying Ying Han, Ying Jie Zhu, Jin Zu Yang, Feng Gao, Qiang Wang. Survival Benefit of Traditional Chinese Herbal Medicine (a Herbal Formula for Invigorating Spleen) for Patients With Advanced Gastric CancerIntegrative Cancer Therapies 2013; 12(5): 414 doi: 10.1177/1534735412450512
6
Nam-Hui Yim, Min Jung Gu, Hee Ra Park, Youn-Hwan Hwang, Jin Yeul Ma. Enhancement of neuroprotective activity of Sagunja-tang by fermentation with lactobacillus strainsBMC Complementary and Alternative Medicine 2018; 18(1) doi: 10.1186/s12906-018-2361-z
7
Zhe-Yi Han, Kai-Chun Wu, Feng-Tian He, Quan-Li Han, Yong-Zhan Nie, Ying Han, Xiao-Nan Liu, Jian-Yong Zheng, Mei-Hong Xu, Tao Lin, Dai-Ming Fan. Screening and identification of mimotope of gastric cancer associated antigen MGb1-AgWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(9): 1920-1924 doi: 10.3748/wjg.v9.i9.1920
8
Xiao-Ping Wang, Qiao-Xia Wang, Huan-Ping Lin, Na Chang. Anti-tumor bioactivities of curcumin on mice loaded with gastric carcinomaFood & Function 2017; 8(9): 3319 doi: 10.1039/C7FO00555E
9
Xiaoping Wang, Qiaoxia Wang, Huanping Lin, Bing Xu, Na Chang, Xu Chao, Hailong Shi, Bobo Meng. Biotherapeutic mechanism of salidroside on gastric carcinoma cellsIOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2019; 592(1): 012016 doi: 10.1088/1757-899X/592/1/012016
10
Peng Sun, Xian-Da Ren, Hai-Wei Zhang, Xiao-Hong Li, Shao-Hui Cai, Kai-He Ye, Xiao-Kun Li. Serum from rabbit orally administered cobra venom inhibits growth of implanted hepatocellular carcinoma cells in miceWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(11): 2441-2444 doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2441
11
Aiguang Zhao. Effects of Chinese herbal recipe Weichang'an in inducing apoptosis and related gene expression in human gastric cancer grafted onto nude miceJournal of Chinese Integrative Medicine 2007; 5(3): 287 doi: 10.3736/jcim20070312
12
Liling Zeng, Zhimin Yang, Tianchan Yun, Shaoyi Fan, Zhong Pei, Ziwen Chen, Chen Sun, Fuping Xu. Antiaging effect of a Jianpi-yangwei formula in Caenorhabditis elegansBMC Complementary and Alternative Medicine 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12906-019-2704-4
13
Pengpeng Ding, Yutong Guo, Canghai Wang, Jianhong Chen, Chunmei Guo, Hong Liu, Qi Shi, Ivan Luzardo-Ocampo. A Network Pharmacology Approach for Uncovering the Antitumor Effects and Potential Mechanisms of the Sijunzi Decoction for the Treatment of Gastric CancerEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/9364313
14
Hai-Qiang Guo, Peng Guan, Hai-Long Shi, Xuan Zhang, Bao-Sen Zhou, Yuan Yuan. Prospective cohort study of comprehensive prevention to gastric cancerWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(3): 432-436 doi: 10.3748/wjg.v9.i3.432
15
Xiaoping Wang, Huanping Lin, Dongya Yuan, Zhenzhong Zhu, Lingmin Pei, Jie Zhang, Ya’nan Sun, Qin Zhao. Biotherapeutic Effects of Salidroside on Gastric Carcinoma CellsIOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2021; 690(1): 012007 doi: 10.1088/1755-1315/690/1/012007
16
AG Zhao. Survival benefit of an herbal formula for invigorating spleen for elderly patients with gastric cancerJournal of Chinese Integrative Medicine 2010; 8(3): 224 doi: 10.3736/jcim20100305
17
Xiao-Hong Li, Xiao-Kun Li, Shao-Hui Cai, Fu-Xing Tang, Xue-Yun Zhong, Xian-Da Ren. Synergistic effects of nimesulide and 5-fluorouracil on tumor growth and apoptosis in the implanted hepatoma in miceWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(5): 936-940 doi: 10.3748/wjg.v9.i5.936
18
XiaoYu Huang, Xin Sun, Xue Yu, HuiNan Qian. WITHDRAWN: Efficacy and safety of Sijunzi decoction for peptic ulcers: a systematic review and meta-analysisJournal of Traditional Chinese Medical Sciences 2018;  doi: 10.1016/j.jtcms.2018.07.001
19
Yueying Li, Yajun Chen, Yaqi Zeng, Jie Dong, Chunlei Li, Yingjie Jia, Yonghua Zhao, Kun Wang, Yoshiki Mukudai. Enteral Nutrition Combined with Improved-Sijunzi Decoction Shows Positive Effect in Precachexia Cancer Patients: A Retrospective AnalysisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/7357521
20
Ji-Qin He, Shun-Rong Zhang, Dong-Fang Li, Ji-Yun Tang, Yun-Qi Wang, Xin He, Yu-Ming Li, Hong Wu, Min Zhou, Jiao Jiao, Pei-Lin Xiao. Experimental Study on the Effect of a Weifufang on Human Gastric Adenocarcinoma Cell Line BGC-823 Xenografts and PTEN Gene Expression in Nude MiceCancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals 2020; 35(3): 199 doi: 10.1089/cbr.2019.2906
21
Wanqun Chen, Yaya Yu, Naikun Yang, Jingli Zhu, Ke Li, Ruocun Li, Wenqiao Su, Lina Luo, Ling Hu, Gengxin Chen, Haixia Deng. Effects of Yangzheng Sanjie Decoction-containing serum mediated by microRNA-7 on cell proliferation and apoptosis in gastric cancerOncology Letters 2018;  doi: 10.3892/ol.2018.7757
22
Hai-Lei Zhao. Growth-inhibiting and anti-metastasis effects of Weichang'an Decoction on orthotopic transplant nude mouse model of human gastric cancerJournal of Chinese Integrative Medicine 2005; 3(5): 378 doi: 10.3736/jcim20050512
23
Xiaoyu Huang, Xin Sun, Xue Yu, Huinan Qian. Efficacy and safety of Sijunzi Decoction for peptic ulcers: A systematic review and meta-analysisJournal of Traditional Chinese Medical Sciences 2018; 5(3): 237 doi: 10.1016/j.jtcms.2018.11.001
24
Hai Zhen Song, Miki Igarashi, Masahiko Kato, Yasutoshi Muto. In Vitro Study of the Chemopreventive Effects of Chinese Herbs against HepatocarcinogenesisJournal of Clinical Biochemistry and Nutrition 2004; 35(1): 1 doi: 10.3164/jcbn.35.1
25
Yi-Fang Wang, Ai-Gang Xu, Yi-Bing Hua, Wen-Xi Wu. Effect of local CTLA4Ig gene transfection on acute rejection of small bowel allografts in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(6): 885-888 doi: 10.3748/wjg.v10.i6.885
26
Jianguang Jia, Yiyu Qin, Ligong Zhang, Chenxu Guo, Yaguo Wang, Xicheng Yue, Jun Qian. Sijunzi decoction‑treated rat serum induces apoptosis of side population cells in gastric carcinomaExperimental and Therapeutic Medicine 2017;  doi: 10.3892/etm.2017.5560
27
Lu Zhao, Ai-Guang Zhao, Gang Zhao, Yan Xu, Xiao-Hong Zhu, Ni-Da Cao, Jian Zheng, Jin-Kun Yang, Jian-Hua Xu. Survival Benefit of Traditional Chinese Herbal Medicine (A Herbal Formula for Invigorating Spleen) in Gastric Cancer Patients with Peritoneal MetastasisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2014; 2014: 1 doi: 10.1155/2014/625493
28
Ai-Hua Xu, Hua-Sheng Chen, Bu-Chan Sun, Xiao-Ren Xiang, Yun-Fei Chu, Fan Zhai, Ling-Chang Jia. Therapeutic mechanism of ginkgo biloba exocarp polysaccharides on gastric cancerWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(11): 2424-2427 doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2424
29
Ai-Guang Zhao, Ting Li, Sheng-Fu You, Hai-Lei Zhao, Ying Gu, Lai-Di Tang, Jin-Kun Yang. Effects of Wei Chang An on expression of multiple genes in human gastric cancer grafted onto nude miceWorld Journal of Gastroenterology 2008; 14(5): 693-700 doi: 10.3748/wjg.14.693
30
Bing-Qing Chen, Yan-Mei Yang, Yan-Hui Gao, Jia-Ren Liu, Ying-Ben Xue, Xuan-Lin Wang, Yu-Mei Zheng, Jing-Shu Zhang, Rui-Hai Liu. Inhibitory effects of <italic>c</italic>9,<italic>t</italic>11-conjugated linoleic acid on invasion of human gastric carcinoma cell line SGC-7901World Journal of Gastroenterology 2003; 9(9): 1909-1914 doi: 10.3748/wjg.v9.i9.1909
31
Yang Liu, Junshan Yang, Zongwei Cai. Chemical investigation on Sijunzi decoction and its two major herbs Panax ginseng and Glycyrrhiza uralensis by LC/MS/MSJournal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2006; 41(5): 1642 doi: 10.1016/j.jpba.2006.02.033
32
Anti-tumor effect of the Shefouweikang herbs on human gastric carcinoma grafted onto nude mice2011 International Conference on Remote Sensing, Environment and Transportation Engineering 2011; : 7395 doi: 10.1109/RSETE.2011.5966078
33
Zhi-Su Liu, Sheng-Li Tang, Zhong-Li Ai. Effects of hydroxyapatite nanoparticles on proliferation and apoptosis of human hepatoma BEL-7402 cellsWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(9): 1968-1971 doi: 10.3748/wjg.v9.i9.1968
34
Liu-Qin Yang, Dian-Chun Fang, Rong-Quan Wang, Shi-Ming Yang. Effect of NF-&kappa;B, survivin, Bcl-2 and Caspase3 on apoptosis of gastric cancer cells induced by tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligandWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(1): 22-25 doi: 10.3748/wjg.v10.i1.22
35
Bing-Qing Chen, Yan-Mei Yang, Qi Wang, Yan-Hui Gao, Jia-Ren Liu, Jing-Shu Zhang, Xuan-Lin Wang, Rui-Hai Liu. Effects of <italic>c</italic>9,<italic>t</italic>11-conjugated linoleic acid on adhesion of human gastric carcinoma cell line SGC-7901World Journal of Gastroenterology 2004; 10(10): 1392-1396 doi: 10.3748/wjg.v10.i10.1392