BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Wan-Sheng Ji, Jia-Lu Hu, Jun-Wen Qiu, Bo-Rong Pan, Dao-Rong Peng, Bing-Long Shi, Shao-Juan Zhou, Kai-Chun Wu, Dai-Ming Fan. Relationship between genotype and phenotype of flagellin C in SalmonellaWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(6): 864-867 doi: 10.3748/wjg.v7.i6.864
2
Ye-Gui Jiang, Yu-Ming Wang, Tong-Hua Liu, Jun Liu. Association between HLA class II gene and susceptibility or resistance to chronic hepatitis BWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(10): 2221-2225 doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2221