BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Xiao-Yong Zhang, Guang-Bin Cui, Ke-Jun Ma, Sha Wang, Ya-Ning Wei, Pang Du, Bao-Ying Chen, Wei Guo, Xin-Jiang Wang, Hai-Dong Huang, Jian-Hong Wang, Xiao-Feng Huang, Chun-Mei Wang, Yue-Min Wang, Jing-Guo Wei. Sphincter of Oddi dysfunction in hypercholesterolemic rabbitsEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2008; 20(3): 202 doi: 10.1097/MEG.0b013e3282f1d6ee
2
Xin-Jiang Wang, Jing-Guo Wei, Chun-Mei Wang, Yao-Cheng Wang, Qiu-Zhen Wu, Jia-Kuan Xu, Xiang-Xin Yang. Effect of cholesterol liposomes on calcium mobilization in muscle cells from the rabbit sphincter of OddiWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(1): 144-149 doi: 10.3748/wjg.v8.i1.144
3
Pang DU, Guang-Bin CUI, Ya-Rong WANG, Xiao-Yong ZHANG, Ke-Jun MA, Jing-Guo WEI. Down Regulated Expression of the ?1 Subunit of the Big-conductance Ca2+Sensitive K+Channel in Sphincter of Oddi Cells from Rabbits Fed with a High Cholesterol DietActa Biochimica et Biophysica Sinica 2006; 38(12): 893 doi: 10.1111/j.1745-7270.2006.00236.x
4
Jing-Guo Wei, Yao-Cheng Wang, Guo-Min Liang, Wei Wang, Bao-Ying Chen, Jia-Kuan Xu, Li-Jun Song. The study between the dynamics and the X-ray anatomy and regularizing effect of gallbladder on bile duct sphincter of the dogWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(5): 1014-1019 doi: 10.3748/wjg.v9.i5.1014
5
Bao-Ying Chen, Jing-Guo Wei, Yao-Cheng Wang, Chun-Mei Wang, Jun Yu, Xiang-Xin Yang. Effects of cholesterol on the phenotype of rabbit bile duct fibroblastsWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(2): 351-355 doi: 10.3748/wjg.v9.i2.351
6
Zhong-Hou Rong, Hong-Yuan Chen, Xin-Xing Wang, Zhi-Yi Wang, Guo-Zhe Xian, Bang-Zhen Ma, Cheng-Kun Qin, Zhen-Hai Zhang. Effects of sphincter of Oddi motility on the formation of cholesterol gallstonesWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(24): 5540-5547 doi: 10.3748/wjg.v22.i24.5540
7
Fang Wang, Ying Yang, Xuhui Ji, Xiong Tao, Yuhang Wang, Changmiao Wang. Effects of Paeoniflorin on the activity of muscle strips, intracellular calcium ion concentration and L‑type voltage‑sensitive calcium ion channels in the sphincter of Oddi of hypercholesterolemic rabbitsMolecular Medicine Reports 2019;  doi: 10.3892/mmr.2019.10183
8
Bao-Ying Chen, Jing-Guo Wei, Yao-Cheng Wang, Jun Yu, Ji-Xian Qian, Yan-Ming Chen, Jing Xu. Effects of cholesterol on proliferation and functional protein expression in rabbit bile duct fibroblastsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(6): 889-893 doi: 10.3748/wjg.v10.i6.889
9
Xiao-Yong Zhang, Sha Wang, Zhen Yan, Ying-Qi Zhang, Yi Wan, Bin Zhang, Li-Feng Wang, Yu-Bo Chai, Jing-Guo Wei. Promoter cloning and characterization of the rabbit BK channel β1 subunit geneGene 2009; 438(1-2): 33 doi: 10.1016/j.gene.2009.03.001
10
Xiang-Tao Liu, Jian Hu. Relationship between bilirubin free radical and formation of pigment gallstoneWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(3): 413-417 doi: 10.3748/wjg.v8.i3.413
11
Dan Feng, Haiyan Nan, Wen Wang, Linfeng Yan, Pang Du, Lin Zuo, Kun Zhang, Minggao Zhao, Guangbin Cui. Expression and alteration of BKCa channels in the sphincter of Oddi's from rabbits with hypercholesterolemiaChannels 2017; 11(3): 236 doi: 10.1080/19336950.2017.1279369