BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Matsumoto K, Takeda Y, Onoyama T, Kawata S, Kurumi H, Koda H, Yamashita T, Isomoto H. Endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration biopsy - Recent topics and technical tips. World J Clin Cases 2019; 7(14): 1775-1783 [PMID: 31417923 DOI: 10.12998/wjcc.v7.i14.1775]
URL: https://www.wjgnet.com/2307-8960/full/v7/i14/1775.htm
Number Citing Articles
1
Ken Kamata, Akira Kurita, Satoru Yasukawa, Yasutaka Chiba, Hiroko Nebiki, Masanori Asada, Hiroaki Yasuda, Hideyuki Shiomi, Takeshi Ogura, Makoto Takaoka, Noriyuki Hoki, Reiko Ashida, Minoru Shigekawa, Akio Yanagisawa, Masatoshi Kudo, Masayuki Kitano. Utility of a 20G needle with a core trap in EUS-guided fine-needle biopsy for gastric submucosal tumors: A multicentric prospective trialEndoscopic Ultrasound 2021; 10(2): 134 doi: 10.4103/EUS-D-20-00171
2
Jian Yang, Yan Zeng, Jun-Wen Zhang. Simultaneous multiple primary malignancies diagnosed by endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration: A case reportWorld Journal of Clinical Cases 2022; 10(17): 5764-5769 doi: 10.12998/wjcc.v10.i17.5764
3
Liming Gan, Qiulin Huang. Retroperitoneal teratoma misdiagnosed as a gastric stromal tumor: A case reportMolecular and Clinical Oncology 2020;  doi: 10.3892/mco.2020.2019
4
Akashi Fujita, Shomei Ryozawa, Masafumi Mizuide, Yuki Tanisaka, Tomoya Ogawa, Masahiro Suzuki, Hiromune Katsuda, Yoichi Saito, Tomoaki Tashima, Kazuya Miyaguchi, Eiichi Arai, Tomonori Kawasaki, Yumi Mashimo. Diagnosis of Pancreatic Solid Lesions, Subepithelial Lesions, and Lymph Nodes Using Endoscopic UltrasoundJournal of Clinical Medicine 2021; 10(5): 1076 doi: 10.3390/jcm10051076
5
Kazuya Matsumoto, Kazuo Hara, Ichiro Yasuda, Takao Itoi, Hiroki Kurumi, Shimpei Matsumoto, Shinpei Doi, Mitsuyoshi Honjo, Yohei Takeda, Jin Shibuya, Hisashi Noma, Hajime Isomoto. Usefulness of a target sample check illuminator in the detection of target specimens in endoscopic ultrasound‐guided fine‐needle biopsy samples: Multicenter prospective studyDigestive Endoscopy 2020;  doi: 10.1111/den.13903
6
Kazuya Matsumoto, Yoshinori Kushiyama, Akio Izumi, Koji Ohnishi, Masahiko Miura, Yasufumi Ohuchi, Ikuko Hori, Tomonori Nakamura, Kotaro Hori, Kenji Koshino, Junko Kobayashi, Nagisa Yoshino, Ushio Hoshino, Takekiyo Okumura, Takashi Tanimura, Shinsuke Tanaka, Shino Tanaka, Tadashi Nabika, Tatsuaki Nozu, Yutaka Wakatsuki, Syunsuke Katayama, Shizue Yoshioka, Kenichi Ito, Akiko Uchida, Noriji Yuhara, Hisashi Noma, Hajime Isomoto. Usefulness of Practitioner-Led Pancreatic Cancer ScreeningDiagnostics 2022; 12(9): 2257 doi: 10.3390/diagnostics12092257