BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Nie QH, Cheng YQ, Xie YM, Zhou YX, Bai XG, Cao YZ. Methodologic research on TIMP-1, TIMP-2 detection as a new diagnostic index for hepatic fibrosis and its significance. World J Gastroenterol 2002; 8(2): 282-287 [PMID: 11925608 DOI: 10.3748/wjg.v8.i2.282]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v8/i2/282.htm
Number Citing Articles
1
Qing-He Nie, Guo-Rong Duan, Xin-Dong Luo, Yu-Mei Xie, Hong Luo, Yong-Xing Zhou, Bo-Rong Pan. Expression of TIMP-1 and TIMP-2 in rats with hepatic fibrosisWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(1): 86-90 doi: 10.3748/wjg.v10.i1.86
2
Chuan Long Zhu, Wen Ting Li, Yi Li, Ren Tao Gao. Serum levels of tissue inhibitor of metalloproteinase-1 are correlated with liver fibrosis in patients with chronic hepatitis BJournal of Digestive Diseases 2012; 13(11): 558 doi: 10.1111/j.1751-2980.2012.00629.x
3
Qing-He Nie, Ya-Fei Zhang, Yu-Mei Xie, Xin-Dong Luo, Bin Shao, Jun Li, Yong-Xing Zhou. Correlation between TIMP-1 expression and liver fibrosis in two rat liver fibrosis modelsWorld Journal of Gastroenterology 2006; 12(19): 3044-3049 doi: 10.3748/wjg.v12.i19.3044
4
Guilian Sun, Kazuhiro Haginoya, Yoko Chiba, Mitsugu Uematsu, Naomi Hino-Fukuyo, Soichiro Tanaka, Akira Onuma, Kazuie Iinuma, Shigeru Tsuchiya. Elevated plasma levels of tissue inhibitors of metalloproteinase-1 and their overexpression in muscle in human and mouse muscular dystrophyJournal of the Neurological Sciences 2010; 297(1-2): 19 doi: 10.1016/j.jns.2010.06.031
5
Guang-Fu Xu, Peng-Tao Li, Xin-Yue Wang, Xu Jia, De-Lu Tian, Liang-Duo Jiang, Jin-Xiang Yang. Dynamic changes in the expression of matrix metalloproteinases and their inhibitors, TIMPs, during hepatic fibrosis induced by alcohol in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(24): 3621-3627 doi: 10.3748/wjg.v10.i24.3621
6
Liang Shan, Fengling Wang, Dandan Zhai, Xiangyun Meng, Jianjun Liu, Xiongwen Lv. Matrix metalloproteinases induce extracellular matrix degradation through various pathways to alleviate hepatic fibrosisBiomedicine & Pharmacotherapy 2023; 161: 114472 doi: 10.1016/j.biopha.2023.114472
7
Guilherme Ribeiro Romualdo, Tony Fernando Grassi, Renata Leme Goto, Mariana Baptista Tablas, Lucas Tadeu Bidinotto, Ana Angélica Henrique Fernandes, Bruno Cogliati, Luís Fernando Barbisan. An integrative analysis of chemically-induced cirrhosis-associated hepatocarcinogenesis: Histological, biochemical and molecular featuresToxicology Letters 2017; 281: 84 doi: 10.1016/j.toxlet.2017.09.015
8
Zhaoji Pan, Hao Lin, Yanyan Fu, Fanpeng Zeng, Feng Gu, Guoping Niu, Jian Fang, Bing Gu. Identification of gene signatures associated with ulcerative colitis and the association with immune infiltrates in colon cancerFrontiers in Immunology 2023; 14 doi: 10.3389/fimmu.2023.1086898
9
Jung Hoon Cha, Si Hyun Bae, Hye Lim Kim, Na Ri Park, Eun Suk Choi, Eun Sun Jung, Jong Young Choi, Seung Kew Yoon, Sang Hoon Ahn. Branched-Chain Amino Acids Ameliorate Fibrosis and Suppress Tumor Growth in a Rat Model of Hepatocellular Carcinoma with Liver CirrhosisPLoS ONE 2013; 8(11): e77899 doi: 10.1371/journal.pone.0077899
10
Yan-Jun Luo, Jie-Ping Yu, Zhao-Hong Shi, Li Wang. Ginkgo biloba extract reverses CCl<sub>4</sub>&ndash;induced liver fibrosis in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(7): 1037-1042 doi: 10.3748/wjg.v10.i7.1037
11
Xiao-Zhong Wang, Li-Juan Zhang, Dan Li, Yue-Hong Huang, Zhi-Xin Chen, Bin Li. Effects of transmitters and interleukin-10 on rat hepatic fibrosis induced by CCl<sub>4</sub>World Journal of Gastroenterology 2003; 9(3): 539-543 doi: 10.3748/wjg.v9.i3.539
12
Hong-Lei Han, Zhen-Wei Lang. Changes in serum and histology of patients with chronic hepatitis B after interferon alpha-2b treatmentWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(1): 117-121 doi: 10.3748/wjg.v9.i1.117
13
Mallika Kaviratne, Matthias Hesse, Mary Leusink, Allen W. Cheever, Stephen J. Davies, James H. McKerrow, Lalage M. Wakefield, John J. Letterio, Thomas A. Wynn. IL-13 Activates a Mechanism of Tissue Fibrosis That Is Completely TGF-β IndependentThe Journal of Immunology 2004; 173(6): 4020 doi: 10.4049/jimmunol.173.6.4020
14
Robert Flisiak, Jerzy Jaroszewicz, Tadeusz W Łapiński, Iwona Flisiak, Danuta Prokopowiczi. Effect of pegylated interferon alpha 2b plus ribavirin treatment on plasma transforming growth factor-&beta;1, metalloproteinase-1, and tissue metalloproteinase inhibitor-1 in patients with chronic hepatitis CWorld Journal of Gastroenterology 2005; 11(43): 6833-6838 doi: 10.3748/wjg.v11.i43.6833
15
Alicja Wiercinska-Drapalo, Jerzy Jaroszewicz, Robert Flisiak, Danuta Prokopowicz. Plasma matrix metalloproteinase-1 and tissue inhibitor of metalloproteinases-1 as biomarkers of ulcerative colitis activityWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(12): 2843-2845 doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2843
16
Naglaa Fathy Abd El-Aal, Eman Hassan Abdelbary. Paeoniflorin in experimental BALB/c mansoniasis: A novel anti-angiogenic therapyExperimental Parasitology 2019; 197: 85 doi: 10.1016/j.exppara.2018.11.002
17
Bin-Bin Zhang, Wei-Min Cai, Hong-Lei Weng, Zhong-Rong Hu, Jun Lu, Min Zheng, Rong-Hua Liu. Diagnostic value of platelet derived growth factor-BB, transforming growth factor-&beta;<sub>1</sub>, matrix metalloproteinase-1, and tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-1 in serum and peripheral blood mononuclear cells for hepatic fibrosisWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(11): 2490-2496 doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2490