BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Qing-He Nie, Guo-Rong Duan, Xin-Dong Luo, Yu-Mei Xie, Hong Luo, Yong-Xing Zhou, Bo-Rong Pan. Expression of TIMP-1 and TIMP-2 in rats with hepatic fibrosisWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(1): 86-90 doi: 10.3748/wjg.v10.i1.86
2
Chuan Long Zhu, Wen Ting Li, Yi Li, Ren Tao Gao. Serum levels of tissue inhibitor of metalloproteinase-1 are correlated with liver fibrosis in patients with chronic hepatitis BJournal of Digestive Diseases 2012; 13(11): 558 doi: 10.1111/j.1751-2980.2012.00629.x
3
Qing-He Nie, Ya-Fei Zhang, Yu-Mei Xie, Xin-Dong Luo, Bin Shao, Jun Li, Yong-Xing Zhou. Correlation between TIMP-1 expression and liver fibrosis in two rat liver fibrosis modelsWorld Journal of Gastroenterology 2006; 12(19): 3044-3049 doi: 10.3748/wjg.v12.i19.3044
4
Guilian Sun, Kazuhiro Haginoya, Yoko Chiba, Mitsugu Uematsu, Naomi Hino-Fukuyo, Soichiro Tanaka, Akira Onuma, Kazuie Iinuma, Shigeru Tsuchiya. Elevated plasma levels of tissue inhibitors of metalloproteinase-1 and their overexpression in muscle in human and mouse muscular dystrophyJournal of the Neurological Sciences 2010; 297(1-2): 19 doi: 10.1016/j.jns.2010.06.031
5
Guang-Fu Xu, Peng-Tao Li, Xin-Yue Wang, Xu Jia, De-Lu Tian, Liang-Duo Jiang, Jin-Xiang Yang. Dynamic changes in the expression of matrix metalloproteinases and their inhibitors, TIMPs, during hepatic fibrosis induced by alcohol in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(24): 3621-3627 doi: 10.3748/wjg.v10.i24.3621
6
Guilherme Ribeiro Romualdo, Tony Fernando Grassi, Renata Leme Goto, Mariana Baptista Tablas, Lucas Tadeu Bidinotto, Ana Angélica Henrique Fernandes, Bruno Cogliati, Luís Fernando Barbisan. An integrative analysis of chemically-induced cirrhosis-associated hepatocarcinogenesis: Histological, biochemical and molecular featuresToxicology Letters 2017; 281: 84 doi: 10.1016/j.toxlet.2017.09.015
7
Jung Hoon Cha, Si Hyun Bae, Hye Lim Kim, Na Ri Park, Eun Suk Choi, Eun Sun Jung, Jong Young Choi, Seung Kew Yoon, Sang Hoon Ahn. Branched-Chain Amino Acids Ameliorate Fibrosis and Suppress Tumor Growth in a Rat Model of Hepatocellular Carcinoma with Liver CirrhosisPLoS ONE 2013; 8(11): e77899 doi: 10.1371/journal.pone.0077899
8
Yan-Jun Luo, Jie-Ping Yu, Zhao-Hong Shi, Li Wang. Ginkgo biloba extract reverses CCl<sub>4</sub>&ndash;induced liver fibrosis in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(7): 1037-1042 doi: 10.3748/wjg.v10.i7.1037
9
Xiao-Zhong Wang, Li-Juan Zhang, Dan Li, Yue-Hong Huang, Zhi-Xin Chen, Bin Li. Effects of transmitters and interleukin-10 on rat hepatic fibrosis induced by CCl<sub>4</sub>World Journal of Gastroenterology 2003; 9(3): 539-543 doi: 10.3748/wjg.v9.i3.539
10
Hong-Lei Han, Zhen-Wei Lang. Changes in serum and histology of patients with chronic hepatitis B after interferon alpha-2b treatmentWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(1): 117-121 doi: 10.3748/wjg.v9.i1.117
11
Mallika Kaviratne, Matthias Hesse, Mary Leusink, Allen W. Cheever, Stephen J. Davies, James H. McKerrow, Lalage M. Wakefield, John J. Letterio, Thomas A. Wynn. IL-13 Activates a Mechanism of Tissue Fibrosis That Is Completely TGF-β IndependentThe Journal of Immunology 2004; 173(6): 4020 doi: 10.4049/jimmunol.173.6.4020
12
Robert Flisiak, Jerzy Jaroszewicz, Tadeusz W Łapiński, Iwona Flisiak, Danuta Prokopowiczi. Effect of pegylated interferon alpha 2b plus ribavirin treatment on plasma transforming growth factor-&beta;1, metalloproteinase-1, and tissue metalloproteinase inhibitor-1 in patients with chronic hepatitis CWorld Journal of Gastroenterology 2005; 11(43): 6833-6838 doi: 10.3748/wjg.v11.i43.6833
13
Alicja Wiercinska-Drapalo, Jerzy Jaroszewicz, Robert Flisiak, Danuta Prokopowicz. Plasma matrix metalloproteinase-1 and tissue inhibitor of metalloproteinases-1 as biomarkers of ulcerative colitis activityWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(12): 2843-2845 doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2843
14
Naglaa Fathy Abd El-Aal, Eman Hassan Abdelbary. Paeoniflorin in experimental BALB/c mansoniasis: A novel anti-angiogenic therapyExperimental Parasitology 2019; 197: 85 doi: 10.1016/j.exppara.2018.11.002
15
Bin-Bin Zhang, Wei-Min Cai, Hong-Lei Weng, Zhong-Rong Hu, Jun Lu, Min Zheng, Rong-Hua Liu. Diagnostic value of platelet derived growth factor-BB, transforming growth factor-&beta;<sub>1</sub>, matrix metalloproteinase-1, and tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-1 in serum and peripheral blood mononuclear cells for hepatic fibrosisWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(11): 2490-2496 doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2490