BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
W. Y. Lau, E. C. H. Lai. Liver surgery and transplantation in China: Progress and ChallengesFrontiers of Medicine in China 2007; 1(1): 1 doi: 10.1007/s11684-007-0001-y
2
Zhong-Jie Sun, Cheng-En Pan, Hong-Shan Liu, Guo-Jun Wang. Anti-hepatoma activity of resveratrol <italic>in vitro</italic>World Journal of Gastroenterology 2002; 8(1): 79-81 doi: 10.3748/wjg.v8.i1.79
3
Yi Ping Hu, Wei Jiang Hu, Wen Chao Zheng, Jian Xiu Li, De Shun Dai, Xin Min Wang, Shu Zhong Zhang, Hong Yu Yu, Wei Sun, Guang Rong Hao. Establishment of transgenic mouse harboring hepatitis B virus (adr subtype) genomesWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(1): 111-114 doi: 10.3748/wjg.v7.i1.111
4
Gao-Quan Gong, Xiao-Lin Wang, Jian-Hua Wang, Zhi-Ping Yan, Jie-Min Cheng, Sheng Qian, Yi Chen. Percutaneous transsplenic embolization of esophageal and gastrio-fundal varices in 18 patientsWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(6): 880-883 doi: 10.3748/wjg.v7.i6.880
5
Chao He, Wei-Feng Lao, Xiao-Tong Hu, Xiang-Ming Xu, Jing Xu, Bing-Liang Fang. Anti-liver cancer activity of TNF-related apoptosis-inducing ligand gene and its bystander effectsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(5): 654-659 doi: 10.3748/wjg.v10.i5.654
6
Gang Zhang, Mian Long, Zhe-Zhi Wu, Wei-Qun Yu. Mechanical properties of hepatocellular carcinoma cellsWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 243-246 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.243
7
Qing Wang, Zhi-Ying Lin, Xiao-Li Feng. Alterations in metastatic properties of hepatocellular carcinoma cell following H-<i>ras</i> oncogene transfectionWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(3): 335-339 doi: 10.3748/wjg.v7.i3.335
8
Chang-Xin Geng, Zhao-Chong Zeng, Ji-Yao Wang. Docetaxel inhibits SMMC-7721 human hepatocellular carcinoma cells growth and induces apoptosisWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(4): 696-700 doi: 10.3748/wjg.v9.i4.696
9
Wei Wu, Xin-Bao Lin, Jian-Min Qian, Zhen-Ling Ji, Zao Jiang. Ultrasonic aspiration hepatectomy for 136 patients with hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(4): 763-765 doi: 10.3748/wjg.v8.i4.763
10
Feng Liu, Ji Xin Li, Chun Mei Li, Xi Sheng Leng. Plasma endothelin in patients with endotoxemia and dynamic comparison between vasoconstrictor and vasodilator in cirrhotic patientsWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(1): 126-127 doi: 10.3748/wjg.v7.i1.126
11
Chang-Min Shan, Juan Li. Study of apoptosis in human liver cancersWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 247-252 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.247
12
Feng Xiaobin, Liu Zipei, Zheng Shuguo, Dong Jiahong, Li Xiaowu. The Pringle manoeuvre should be avoided in hepatectomy for cancer patients due to its side effects on tumor recurrence and worse prognosisMedical Hypotheses 2009; 72(4): 398 doi: 10.1016/j.mehy.2008.11.029
13
Li Li, Pei-Hong Wu, Yun-Xian Mo, Hao-Gao Lin, Lie Zheng, Jin-Qing Li, Li-Xia Lu, Chao-Mei Ruan, Lin Chen. CT arterial portography and CT hepatic arteriography in detection of micro liver cancerWorld Journal of Gastroenterology 1999; 5(3): 225-227 doi: 10.3748/wjg.v5.i3.225
14
Gao-Liang Ouyang, Qiu-Feng Cai, Min Liu, Rui-Chuan Chen, Zhi Huang, Rui-Sheng Jiang, Fu Chen, Shui-Gen Hong, Shi-Deng Bao. Growth arrest and apoptosis of human hepatocellular carcinoma cells induced by hexamethylene bisacetamideWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(7): 954-958 doi: 10.3748/wjg.v10.i7.954
15
Feng Xiaobin, Zheng Shuguo, Zhou Jian, Qiu Yudong, Liang Lijian, Ma Kuansheng, Li Xiaowu, Xia Feng, Yi Dong, Wang Shuguang, Bie Ping, Dong Jiahong. Effect of the pringle maneuver on tumor recurrence of hepatocellular carcinoma after curative resection (EPTRH): a randomized, prospective, controlled multicenter trialBMC Cancer 2012; 12(1) doi: 10.1186/1471-2407-12-340
16
Geng Tian, Ji-Lin Yi. Gene cloning of murine α-fetoprotein gene and construction of its eukaryotic expression vector and expression in CHO cellsWorld Chinese Journal of Digestology 2003; 11(11): 1674 doi: 10.11569/wcjd.v11.i11.1674
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
17
Lian-yue Yang, Wei-qun Lu, Geng-wen Huang, Wei Wang. Correlation between CD105 expression and postoperative recurrence and metastasis of hepatocellular carcinomaBMC Cancer 2006; 6(1) doi: 10.1186/1471-2407-6-110
18
Wen-He Zhao, Zhi-Min Ma, Xing-Ren Zhou, Yi-Zheng Feng, Bao-Shan Fang. Prediction of recurrence and prognosis in patients with hepatocellular carcinoma after resection by use of CLIP scoreWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 237-242 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.237