BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang M, Ma SJ, Wu XY, Zhang X, Abesig J, Xiao ZH, Huang X, Yan HP, Wang J, Chen MS, Tan HZ. Impact of mTOR gene polymorphisms and gene-tea interaction on susceptibility to tuberculosis. World J Clin Cases 2020; 8(19): 4320-4330 [PMID: 33083391 DOI: 10.12998/wjcc.v8.i19.4320]
URL: https://www.wjgnet.com/2307-8960/full/v8/i19/4320.htm
Number Citing Articles
1
Henan Xin, Xuefang Cao, Ying Du, Jiaoxia Yan, Rui He, Zisen Liu, Haoran Zhang, Yijun He, Bin Zhang, Dakuan Wang, Ling Guan, Fei Shen, Boxuan Feng, Zhusheng Quan, Yongpeng He, Jianmin Liu, Qi Jin, Shouguo Pan, Lei Gao, Leiliang Zhang. The Association between Circulating microRNAs and the Risk of Active Disease Development from Latent Tuberculosis Infection: a Nested Case-Control StudyMicrobiology Spectrum 2022; 10(3) doi: 10.1128/spectrum.02625-21
2
Jingjing Lan, Yan Zhu, Jinlan Rao, Liu Liu, Aimei Gong, Fei Feng, Bingfang Chen, Junxia Huang, Yurong Zhang, Liepeng Chu, Huan Zhong, Lizhen Li, Jinlian Yan, Wei Li, Chao Xue. MTOR gene polymorphism may be associated with microscopic polyangiitis susceptibility in a Guangxi population of ChinaGene 2023; 854: 147101 doi: 10.1016/j.gene.2022.147101
3
Jing Wang, Mian Wang, Zihao Li, Xinyin Wu, Xian Zhang, Abesig Julius, Hua Zhong, Xin Huang, Mengshi Chen, Hongzhuan Tan, Hengzhong Yi. Impact of PD-1 gene polymorphism and its interaction with tea drinking on susceptibility to tuberculosisEpidemiology and Infection 2021; 149 doi: 10.1017/S0950268821000042
4
Zihao Li, Mian Wang, Hua Zhong, Xin Huang, Xinyin Wu, Xian Zhang, Jing Wang, Jing Deng, Mengshi Chen, Lizhang Chen, Hongzhuan Tan. Impact of MASP2 gene polymorphism and gene-tea drinking interaction on susceptibility to tuberculosisScientific Reports 2021; 11(1) doi: 10.1038/s41598-021-86129-x