BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Shi LJ, Guo Q, Li SG. Macrophage activation syndrome as an initial presentation of systemic lupus erythematosus. World J Clin Cases 2020; 8(11): 2406-2407 [PMID: 32548175 DOI: 10.12998/wjcc.v8.i11.2406]
URL: https://www.wjgnet.com/2307-8960/full/v8/i11/2406.htm
Number Citing Articles
1
Bowen Liu, Jinling Cao, Xiangyun Wang, Chunlei Guo, Yunxia Liu, Tianjiao Wang. Deciphering the tRNA-derived small RNAs: origin, development, and futureCell Death & Disease 2021; 13(1) doi: 10.1038/s41419-021-04472-3
2
Yue Fei, Qi Liu, Na Peng, Guocan Yang, Ziwei Shen, Pan Hong, Shengjun Wang, Ke Rui, Dawei Cui, Lihua Duan. Exosomes as Crucial Players in Pathogenesis of Systemic Lupus ErythematosusJournal of Immunology Research 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/8286498
3
Rui Dou, Xiulei Zhang, Xiangdong Xu, Pei Wang, Beizhan Yan. Mesenchymal stem cell exosomal tsRNA-21109 alleviate systemic lupus erythematosus by inhibiting macrophage M1 polarizationMolecular Immunology 2021; 139: 106 doi: 10.1016/j.molimm.2021.08.015