BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhu Q, Sun YQ, Di XQ, Huang B, Huang J. Metastatic low-grade endometrial stromal sarcoma with sex cord and smooth muscle differentiation: A case report. World J Clin Cases 2019; 7(2): 221-227 [PMID: 30705899 DOI: 10.12998/wjcc.v7.i2.221]
URL: https://www.wjgnet.com/2307-8960/full/v7/i2/221.htm
Number Citing Articles
1
Serdar KİRMİZİ, Bercıs İmge UCAR, Sevda YİLMAZ, Demet AYDOGAN KİRMİZİ. Stomach metastasis of low-grade endometrial stromal sarcomaDicle Tıp Dergisi 2019; 46(3): 609 doi: 10.5798/dicletip.545723
2
Aishwarya Sharma, Munita Bal, Santosh Menon. Extragenital endometrial stromal sarcoma of transverse mesocolon: A diagnostic conundrumInternational Journal of Surgical Pathology 2022; 30(5): 551 doi: 10.1177/10668969211070485
3
Ling Li Meng, Xiu Peng Jia, Li Xia Lu, Hui Zhi Zhang, Xiao Han Shen, Zheng Hua Piao, Rong Ge, Wen Ying Yu. Unusual morphologic features of low‐grade endometrial stromal sarcoma: A case reportJournal of Clinical Laboratory Analysis 2022; 36(7) doi: 10.1002/jcla.24502
4
Mahsa Salehi, Somayeh Sheidaei, Hamid Reza Jafari, Afrooz Jafari. Utero-ovarian low grade endometrial stromal sarcoma, a case reportInternational Journal of Surgery Case Reports 2023; 106: 108296 doi: 10.1016/j.ijscr.2023.108296
5
Hai-Yun Yu, Yu-Lan Jin. Metastatic low-grade endometrial stromal sarcoma with variable morphologies in the ovaries and mesentery: A case reportWorld Journal of Clinical Cases 2022; 10(23): 8384-8391 doi: 10.12998/wjcc.v10.i23.8384