BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Linong Ji, Hailong Wan, Binhong Wen, Xueying Wang, Junfen Wang, Rongwen Bian, Wuyan Pang, Jian Tian, Yan Wang, Fang Bian, Zhengnan Gao, Alex Condoleon, Wei Feng, Xia Zhang, Nan Cui. Higher versus standard starting dose of insulin glargine 100 U/mL in overweight or obese Chinese patients with type 2 diabetes: Results of a multicentre, open‐label, randomized controlled trial (BEYOND VII)Diabetes, Obesity and Metabolism 2020; 22(5): 838 doi: 10.1111/dom.13967
2
Linong Ji, Zhengnan Gao, Bimin Shi, Rongwen Bian, Fuzai Yin, Wuyan Pang, Hong Gao, Nan Cui. Safety and Efficacy of High Versus Standard Starting Doses of Insulin Glargine in Overweight and Obese Chinese Individuals with Type 2 Diabetes Mellitus Inadequately Controlled on Oral Antidiabetic Medications (Beyond VII): Study Protocol for a Randomized Controlled TrialAdvances in Therapy 2018; 35(6): 864 doi: 10.1007/s12325-018-0717-x