BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Pengfei Yuan, Liangliang Lei, Shuaijun Dong, Dechun Liu. <p>Circular RNA hsa_circ_0068033 Acts as a Diagnostic Biomarker and Suppresses the Progression of Breast Cancer Through Sponging miR-659</p>OncoTargets and Therapy 2020; : 1921 doi: 10.2147/OTT.S223542
2
Jiafeng Ouyang, Zhi Long, Guoqing Li. Circular RNAs in Gastric Cancer: Potential Biomarkers and Therapeutic TargetsBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/2790679
3
Parisa Naeli, Mohammad Hossein Pourhanifeh, Mohammad Reza Karimzadeh, Zahra Shabaninejad, Ahmad Movahedpour, Hossein Tarrahimofrad, Hamid Reza Mirzaei, Hassan Hassani Bafrani, Amir Savardashtaki, Hamed Mirzaei, Michael R. Hamblin. Circular RNAs and gastrointestinal cancers: Epigenetic regulators with a prognostic and therapeutic roleCritical Reviews in Oncology/Hematology 2020; 145: 102854 doi: 10.1016/j.critrevonc.2019.102854
4
Chan Shan, Yinfeng Zhang, Xiaodan Hao, Jinning Gao, Xinzhe Chen, Kun Wang. Biogenesis, functions and clinical significance of circRNAs in gastric cancerMolecular Cancer 2019; 18(1) doi: 10.1186/s12943-019-1069-0
5
Sen Wang, Dong Tang, Wei Wang, Yining Yang, Xiaoqing Wu, Liuhua Wang, Daorong Wang. circLMTK2 acts as a sponge of miR-150-5p and promotes proliferation and metastasis in gastric cancerMolecular Cancer 2019; 18(1) doi: 10.1186/s12943-019-1081-4
6
Bo Sun, Haiyuan Sun, Qunying Wang, Xinhong Wang, Jingzi Quan, Dongfang Dong, Yue Lun. Circular RNA circMAN2B2 promotes growth and migration of gastric cancer cells by down‐regulation of miR‐145Journal of Clinical Laboratory Analysis 2020; 34(6) doi: 10.1002/jcla.23215
7
Chengbin Zhao, Yuyuan Gao, Ruiming Guo, Hongwei Li, Bo Yang. Microarray expression profiles and bioinformatics analysis of mRNAs, lncRNAs, and circRNAs in the secondary temozolomide-resistant glioblastomaInvestigational New Drugs 2020; 38(5): 1227 doi: 10.1007/s10637-019-00884-3
8
Jingyu Wang, Weize Lv, Zhidong Lin, Xiao Wang, Juyuan Bu, Yonghui Su. Hsa_circ_0003159 inhibits gastric cancer progression by regulating miR-223-3p/NDRG1 axisCancer Cell International 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12935-020-1119-0
9
Yuanyuan Jiang, Yan Zhang, Feifei Chu, Lidong Xu, Huili Wu. Circ_0032821 acts as an oncogene in cell proliferation, metastasis and autophagy in human gastric cancer cells in vitro and in vivo through activating MEK1/ERK1/2 signaling pathwayCancer Cell International 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12935-020-1151-0
10
Xiaopeng Cai, Jiayan Nie, Liangdong Chen, Fang Yu. Circ_0000267 promotes gastric cancer progression via sponging MiR‐503‐5p and regulating HMGA2 expression Molecular Genetics & Genomic Medicine 2020; 8(2) doi: 10.1002/mgg3.1093
11
Huiyan Wang, Wenbo Zhou, Guangtong She, Bin Yu, Lizhou Sun. Downregulation of hsa_circ_0005243 induces trophoblast cell dysfunction and inflammation via the β-catenin and NF-κB pathwaysReproductive Biology and Endocrinology 2020; 18(1) doi: 10.1186/s12958-020-00612-0
12
Changcheng Yang, Xingrui Cai, Mengsi Yu, Bangmin Wang, Song Wang, Zhihui He, Jiangzheng Zeng, Boke Zhang, Yanda Lu. Long noncoding RNA OR3A4 promotes the proliferation and invasion of osteosarcoma cells by sponging miR-1227-5pJournal of Bone Oncology 2020; 21: 100278 doi: 10.1016/j.jbo.2020.100278
13
Wei Wu, Tianyuan Zhen, Junmin Yu, Qingli Yang. Circular RNAs as New Regulators in Gastric Cancer: Diagnosis and Cancer TherapyFrontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.01526
14
Li Han, Xiaoying Zhang, Aimin Wang, Yang Ji, Xuelei Cao, Qiaoji Qin, Tao Yu, Huan Huang, Lei Yin. A Dual-Circular RNA Signature as a Non-invasive Diagnostic Biomarker for Gastric CancerFrontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.00184
15
Taylor T. Fuselier, Hua Lu. PHLD Class Proteins: A Family of New Players in the p53 NetworkInternational Journal of Molecular Sciences 2020; 21(10): 3543 doi: 10.3390/ijms21103543